Benvinguts a la nostra pàgina web

Benvinguts a la nostra pàgina web - Mare de Déu Roser-Les Planes

La nostra escola es troba situada a la serra de Collserola, i pertany al districte de Sarrià - Sant Gervasi, molt a prop del FGC Les Planes.

És un lloc ideal enmig de la natura perquè els infants obrin el seu esperit als aprenentatges i a les bones pràctiques de creixement per arribar a ser homes i dones de profit i empenta en la construcció del nostre país.

PLA D'ACTUACIÓ OBERTURA EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

INTRODUCCIÓ

La importància de garantir el dret a l’educació i la protecció de l’alumne/a fa que l’obertura s’intenti fer amb la màxima normalitat possible a l’escola. Cal treballar i donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el fèiem però aplicant les mesures sanitàries de protecció. La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores de l’escola és una prioritat.

Cal ser responsables, famílies, mestres i professors i la resta de personal  tots i totes ens hem d’involucrar i comprometre.

 OBJECTIU DEL DOCUMENT

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.                                                                                                                                    

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius del nostre entorn.

Promoció de la salut i suport emocional

 La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts i moltes alumnes. Per aquest motiu, la primera setmana de curs els/les tutors/es ens centrarem amb el grup específic i treballarem les emocions així com les normes higièniques i el respecte i l’atenció a la resta de companys/es.

 
   

Cal

1ª setmana

INFANTIL I PRIMÀRIA

OBSERVACIONS

 

9:15 a 11:00

Cada tutor/a estarà amb el seu grup. Treballaran les emocions, situacions familiars, opinions sobre el confinament, organització d’aula, normes higièniques, dubtes de la Covid, Fer murals en grup, activitats solidàries, llibres, dossiers,cançons, material.....................

11:00 a 11:30

PATI

11:30 a 13:30

Organització del curs, repartiment de càrrecs, normes, rentat de mans.....

13:30 a 14:15

MENJADOR

14:15 a 15:00

PATI

15:00 a 16:40

Educació Visual i Plàstica, teatre, música, cartells, murals sobre normes higièniques, Covid..

 

1ª setmana ESO 

OBSERVACIONS

9:00 a 9:50

Cada tutor/a estarà amb el seu grup. Treballaran les emocions, situacions

9:50 a 10:40

familiars, opinions sobre el confinament, organització d’aula, normes neteja,

10:40 a 11:30

dubtes de la Covid. Fer murals en grup, activitats solidàries, llibres, dossiers...

11:30 a 12:15

PATI

12:15 a 13:15

Dividirem la ESO en dos grups. Els /les mestres anirem rotant de grup. Mentre

un fa activitats esportives , l’altre jocs de taula.

13:15 a 14:15

Treballar la normativa de menjador i pati amb els dos grups.

14:15 a 15:00

                                                                  DINAR

15:00 a 15:30

PATI

15:30 a 16:30

Finalitzar el projecte de teatre del curs anterior que va quedar pendent.

 PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ I HIGIENE

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables.

Organitzem l’escola en dos grups: Infantil i Primària i un segon, el d’ESO. Aquests grups tindran espais, lavabos, menjador, patis.... independents i els mestres i el personal de suport educatiu romandran la major part de la seva jornada laboral amb aquests grups. Aquest personal, mestres, a més a més, farà el control de menjador i de pati. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenim una relació propera i molt quotidiana i farà que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres, ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.

Mesures de prevenció personal

- Distanciament mínim a l’aula d’un metre.

- Higiene de mans. Cada aula, passadís i lavabos tindrà un gel hidroalcohòlic. L’utilitzarem:

▪          A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,

▪          Abans i després dels àpats,

▪          Abans i després d’anar al WC

▪          Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

           En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:

▪            A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,

▪            Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,

▪            Abans i després d’acompanyar un infant al WC,

▪            Abans i després d’anar al WC,

▪            Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),

- Ús de mascaretes. Obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no forma part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres i recomanable per als grups estables.

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.

 Requisits d’accés al centre educatiu

 
   

Control de símptomes

Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.                                        

A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:

▪            Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.

▪            Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El curs començarà de manera presencial el dilluns dia 14 de setembre.

Alumnat

L’ensenyament serà presencial per a tots els/les alumnes de tots els ensenyaments des d’Educació Infantil fins a l’ESO. En el cas de la incorporació d’un nou alumne/a  a l’escola, se l’assignarà a un grup estable existent.

Grups estables

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu l’escola organitza els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.

A l’educació infantil i primària, així com a l’ESO aquests grups es mantindran amb les màximes activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ocupararà, de manera general el mateix espai físic. Els/les alumnes seran sempre els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionin amb més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els/les alumnes. Aquest seria el cas dels especialistes, Laia Andreu, Rafa Murillo.

ESPAIS

ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, MESTRES I ESPAIS

GRUPS

NOMBRE D’ALUMNES

DOCENTS

ESTABLES

DOCENTS

TEMPORALS

PAE

ESPAI

ESTABLE

INFANTIL

5

1.- Carla Torras

1.- Justi Muñoz

 

Aula de menjador 3ª planta

CICLE INICIAL

8

1.- Anna Mir

1.- Laia Andreu

1.- Merche Giménez

Aula. 2ª planta

CICLE MITJÀ

8

1.- Toni Gimferrer

1.- Joan Torras

1.- Merche Giménez

Aula 2ª planta

CICLE SUPERIOR

11

1.- Joan Torras

1.- Rafa Murillo

1.- Merche Giménez

Aula 2ª planta

 

 

1er. ESO

 

 

4

 

 

1.- Àngels Comellas

tutora del curs

1.- Delia Rubio

2.- David Cardoner

3.- Pol Palencia

4.- Rafa Murillo

5.- Mercè Cervós

 

 

1.- Merche Giménez

 

Grup 1

Aula 3 1ª planta ESO

 

 

2 on. ESO

 

 

1

 

 

1.- Delia Rubio

tutora del curs

1.- Delia Rubio

2.- David Cardoner

3.- Pol Palencia

4.- Rafa Murillo

5.- Mercè Cervós

 

 

1.- Merche Giménez

 

Grup 1

Aula 3 1ª planta ESO

 

 

3er. ESO

 

 

5

 

 

1.- David Cardoner

tutor del curs

1.- Delia Rubio

2.- David Cardoner

3.- Pol Palencia

4.- Rafa Murillo

5.- Mercè Cervós

 

 

1.- Merche Giménez

 

 

Aula 2  1ª planta ESO

 

 

4art. ESO

 

 

8

 

 

1.- Pol Palencia

tutor del curs

1.- Delia Rubio

2.- David Cardoner

3.- Pol Palencia

4.- Rafa Murillo

5.- Mercè Cervós

 

 

1.- Merche Giménez

 

 

Aula 1  1ª planta ESO

 

El servei de menjador escolar, es realitzarà en dos torns. L’alumnat d’infantil i Primària per una banda i un altre de Secundària. Infantil i Primària de 13:30 a 14:10 h. I ESO de 14:15 a 15:00 h.

Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules.

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat

Espai gimnàs

 L’educació física es realitza a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre  que sigui possible, quan faci bon temps i no plogui, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos  de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.

Patis

L’entrada i sortida al pati serà esglaonada.

Infantil i Primària utilitzaran les escales.

MATÍ

TARDA

Infantil pati propi  de 11:00 a 11:30 h.

Primària: pati gran de 11:00 a 11:30 h

ESO: 11:35 a 12:15 h

Infantil pati propi  de 14:15 a 15:00 h.

Primària: pati gran de 14:15 a 15:00 h

ESO: 15:00 a 15:30 h

 

ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte l‘accés i el nombre de grups estables. Els/les alumnes d’ESO entraran a les 9:00 h i sortiran al matí a les 14:15’ h. I els d’Infantil i Primària a les 9:15 i sortiran a les 13:30 h.

En entrar a l’escola els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.

L’ accés principal és pel carrer Avinguda Rectoret nº 22. Entraran els/les alumnes que venen amb el transport escolar, la resta, els que venen de casa els farem entrar per l’accés del carrer Baladre nº 17

Transport escolar

Els/les alumnes han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula.

A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als alumnes, és molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les mascaretes.

ACCÉS

GRUP

HORARI D’ENTRADA

HORARI SORTIDA

PRINCIPAL

ESO

8.50 a 9.00 h

16.30 a 16.40 h

Avinguda Rectoret

PRIMÀRIA

9.00 a 9.15 h

16.40 a 16.50 h

nº 22

TRANSPORT ESCOLAR

9.15 a 9.20 h

16.50 a 17.00 h

SECUNDARI

Carrer Baladre 17

INFANTIL

9:10 a 9.15 h

16.45 a 16.50 h

 

 

PATI

INFANTIL

 

CICLE INICIAL

Matí 11.00

Tarda 14.15

Matí 11.00

Tarda 14.15

Matí 11.30 h

Tarda 15.00 h

Matí 11.30 h

15.00 h

 

PRIMÀRIA

Pati gran

Matí 11.00

Tarda 14.15

11.30 h

15.00 h.

PASSADÍS ESO

ESO

Matí 11.30

Tarda 15.00

12.15 h

15.30 h.

 

SORTIDES ESCOLARS

Pendents de l’evolució de la COVID. En principi farem les sortides al voltant de l’escola.

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex 2 es proposa un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut.

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.

Les mesures principals a l’educació infantil, primària i secundària

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.

Joguines. Ha d’haver joguines que es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.

Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable. 

Roba i calçat. Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material equivalent de paper. En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. En el context actual és recomanable que llençols, tovalloles i pitets es rentin a >60ºC.

En relació amb el personal docent i no docent cal que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba ha de ser rentada a una temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana.

Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és possible mantenir el distanciament físic de seguretat. Per tant, només són d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants. Es pot valorar l’ús de mascaretes transparents.

Guants. Les indicacions d’ús de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar que, en termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants  no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.

Material. Es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi. Quan no sigui possible (per exemple, en el cas de les grues o caminadors compartits), cal dur a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte després de cada ús.

També es recomana la neteja i desinfecció de les cadires que els/les alumnes utilitzin a l’interior del centre, especialment de les superfícies de contacte.

El material emprat en les diferents activitats també es desinfectarà després del seu ús. Per a la desinfecció es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%.

 

ANNEXOS

 

Llista de comprovació per a l’obertura del centre educatiu a l’inici de curs

Acció

C

F

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?

 

 

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?

 

 

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals?

 

 

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció (mascaretes)?

 

 

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?

 

 

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i prevenció?

 

 

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?

 

 

Totes les famílies han signat la declaració responsable?

 

 

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i les sortides del centre educatiu?

 

 

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic?

 

 

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i prevenció?

 

 

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en cas d’un nou confinament?

 

 

 

 

C= en curs                              F= fet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llista de comprovació per a l’obertura diària del centre educatiu

 

Acció 

C

F

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 minuts?

 

 

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?

 

 

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?

 

 

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors, etc.)?

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais

docents?

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

1.- CONTEXTUALITZACIÓ: 

La nostra escola està ubicada al barri de Les Planes que pertany al districte municipal de Sarrià- Sant Gervasi. Es un barri perifèric amb una població amb necessitats socioeconòmiques importants.

 És una escola concertada que pertany a la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP) des de l’any 2008.

El nostre alumnat prové de Centres d’Acollida o CRAE de la DGAIA. Molts d’ells, degut a la seva situació sociofamiliar presenten un retard en l’adquisició del llenguatge, problemes de lectoescriptura, trastorns de conducta, passivitat, agressivitat, depressions, incapacitat per establir vincles amb les persones de referència.

Treballem per cicles a l’etapa d’Educació Infantil i Primària. Hi ha un aula d’E.I i tres aules de Primària. Cada aula té un tutor responsable. A la ESO els grups es formen en funció de l’estil d’aprenentatge, les característiques relacionals dels alumnes i el seu nivell acadèmic. Els grups són canviants, flexibles i adaptables a les necessitats dels alumnes.

Ens centrem en el propi aprenentatge de l'alumne participant activament en el procés, desenvolupem projectes educatius que valorin tant continguts com estratègies d’aprenentatge, ajudem a l’alumne a adquirir unes competències bàsiques que li siguin útils per tal de desenvolupar-se tant a l’escola com a la seva vida i fomentem actituds de participació i solidaritat basades en l’esforç i la superació personal.

Al nostre centre escolar portem a terme diversos projectes que ajuden als nostres alumnes a assolir continguts:

  • Projecte capitans de pati i menjador

Es va crear aquest projecte per tal de treballar la millora de la convivència tant als patis com al menjador ja que eren estones on s’observaven molts conflictes.

Veure annex al P.C

  • Projecte fem de professors

Mitjançant aquest projecte pretenem fer partícips als alumnes del seu propi aprenentatge.

Veure annex al P.A

  • Projecte ILEC ( Padrins de lectura)

La majoria de mestres de l’escola han fet la formació de l’impuls de la lectura que té com a objectiu afavorir l’èxit escolar.

Veure annex al P.A

  • Projecte de pastoral

Veure annex al P.A

  • Projecte bon dia
  • Projecte arreglem l’escola
  • _-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------